კურსის მიზანია:
  • ზეპირი და წერითი თარგმანის დახვეწა და გაღრმავება
  • თარგმნის უნარ-ჩვევების გამომუშავება
  • აზრის გამოხატვის, დამახსოვრების და მსჯელობის უნარის განვითარება
  • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების დახვეწა
  • მეტყველების ტექნიკის დამუშავება
  • ლექსიკური მარაგის გაღრმავება
  • თარგმნისა და ენობრივ სირთულეებში გარკვევა
  • დახვეწილი და სრულყოფილი წერის სტილის განვითარება
  • ინგლისური ენის ფონეტიკური და გრამატიკული ბაზის ჩამოყალიბება
  • სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (სამედიცინო, იურიდიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური) გაგება, თარგმნა, ანალიზი და ინტერპრეტაცია.

კურსის ხანგრძლივობა: ხუთი თვე გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში. მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში: 4- 6 კაცი გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5 საათი (3-4 კაცის შემთხვევაში), 2 საათი (4-5 კაცის შემთხვევაში)

კურსის ღირებულება თვეში: 185 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი